IT-Centrum

Behandling av personuppgifter


Behandling av personuppgifter

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (t.ex. namn och personnummer, men även indirekta uppgifter som tel.nr. eller fastighetsbeteckning). Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Den information och de personuppgifter som IT-centrum samlar in för egen del, kan behövas i samband med kommunal myndighetsutövning, för att erbjuda en tjänst eller frivillig aktivitet, eller för att uppfylla olika lagkrav som kommunala verksamheter måste följa. Uppgifterna kan även komma att utgöra underlag för statistik. I vissa fall kan det behövas ett samtycke för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Ett sådant samtycke kan alltid återkallas om du ändrar dig (men redan gjorda behandlingar påverkas inte).

Om du använder våra blanketter och webbformulär, kommer det att framgå av en text i direkt anslutning till dessa med vilket lagstöd vi behandlar dina personuppgifter.

Vem kan se dina personuppgifter?

Personuppgifterna kommer att vara tillgängliga för dem av kommunens personal som behöver tillgång till personuppgifterna i sitt arbete. Det kan även vara så att leverantörer och företag som kommunen anlitat för t.ex. support och uppgraderingar kan behöva ha en viss hantering av uppgifterna.

Alla verksamheter i Tierps kommun omfattas av Offentlighetsprincipen, vilket betyder att inkomna handlingar (ansökningar, ärenden, brev, e-post, inlägg på sociala medier etc.) som inte har skydd av sekretesslagstiftningen kommer att lämnas ut på begäran till den som efterfrågar handlingar.

Personer med skyddade personuppgifter bör inte kontakta kommunen via mail eller webbaserade formulär och blanketter, utan i stället ta kontakt per telefon.

Hur länge sparas uppgifterna?

Tierps kommun bevarar eller gallrar dina personuppgifter enlighet med beslut i gällande dokumenthanteringsplan.

Vad styr behandlingen av personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

Dataskyddsförordningen GDPR - Datainspektionen länk till annan webbplats

Vilka rättigheter har man?

Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas, eller att invända om du anser att uppgifterna inte behandlas på ett lagenligt sätt. Du har även rätt att, under vissa förhållanden, få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i IT-centrums verksamhet är Tierps kommunstyrelse. Men när IT-centrum hanterar personuppgifter vid lagring, drift och support på uppdrag av andra verksamheter och bolag är IT-centrum personuppgiftsbiträde åt beställaren, och beställaren är då huvudansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Kommunens dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd och stöd till personuppgiftsansvariga i frågor rörande personuppgiftsbehandling. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson gentemot Datainspektionen.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med Tierps kommun via kundcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter till Tierps kommun och dataskyddsombudet

Tierps kommun

Postadress: Tierps kommun, 815 80 Tierp

Besöksadress: Centralgatan 7, Tierp

e-post: medborgarservice@tierp.se

tel. växeln: 0293-21 80 00Sidan publicerad av Sari Isokivelä

Support

» Telefon
Tierp: 0293-21 8080
Älvkarleby: 026-8 3396

» E-post
support@itcentrum.se

.
.
.
.